รองปลัด สธ. มอบโล่รางวัลแก่นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบ และบุคลากรดีเด่นสายงานเทคนิคการแพทย์ ๗ ราย “มธุรส ชัยวรพร-สุจิตรา มานะกุล-จำเนียร กิ่งแก้ว-อารักษ์ ดีใหม่-ดร.บุศราวรรณ ศรีวรรธนะ-ดำรงค์ วงศ์ไชยา-อุบล ไล้วิวัฒน์” งานประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ที่เชียงราย

ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมวังคำ อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งมีนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(เวชศาสตร์ธนาคารเลือด) และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมอนามัย และกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมระชุมประมาณ 191 คน โดยมีแพทย์หญิงประนอม คำเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการแพทย์) ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุม และมอบโล่รางวัลแก่นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบ และบุคลากรดีเด่นสายงานเทคนิคการแพทย์ (นักเทคนิคการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป, โรงพยาบาลชุมชน, และกรมกองอื่นๆ, นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชศาสตร์การธนาคารเลือด) และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์)

ผู้เข้ารับโล่รางวัลดังกล่าว มีจำนวน ๗ ราย ประกอบด้วย ผู้ได้รับโล่รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบ ๒ ราย ได้แก่ ทนพญ.มธุรส ชัยวรพร นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบำนาญ และ ทนพญ.สุจิตรา มานะกุล นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สายงานเทคนิคการแพทย์ จำนวน ๕ ราย ได้แก่ ทนพ.จำเนียร กิ่งแก้ว นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลวารินชำราบ อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เขต 10, ทนพ.อารักษ์ ดีใหม่ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เขต 9, ดร.ทนพญ.บุศราวรรณ ศรีวรรธนะ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, นายดำรงค์ วงศ์ไชยา นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ. เชียงคำ อ.เชียงคำ จ.พะเยา เขต 1 และ น.ส.อุบล ไล้วิวัฒน์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงานรพ.หนองแค อ.หนองแค จ.สระบุรี เขต 4
อ่านประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับโล่รางวัลทั้ง ๗ ราย ได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B…
(ขอบคุณ : ทนพ.ณัฐพงษ์ ศิริอาภรณ์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.ป่าแดด จ.เชียงราย เอื้อเฟื้อภาพประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัล ซึ่งเป็นภาพชุดเดียวกับโปสเตอร์ที่แสดงในงาน)