ปัจจุบันนักเทคนิคการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในเหล่าทัพต่างๆ มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และกระจายทั่วประเทศ ซึ่งนักเทคนิคการแพทย์เหล่านี้ ได้มีการพบปะสังสรรค์และร่วมกิจกรรมกันมานานแล้ว ทั้งในรูปแบบกิจกรรมประชุมวิชาการในลักษณะ “เครือข่าย” รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรม “กีฬาแพทย์ 4 เหล่า” แกนนำทั้ง ๔ เหล่า จึงเห็นพ้องต้องกัน ให้จัดตั้งเป็นชมรมขึ้น เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา เพื่อความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ใช้ชื่อว่า ชมรมเทคนิคการแพทย์ 4 เหล่า (The Association of Military-Police Medical Technologist: AMPMT) โดยสำนักงานของชมรม ตั้งอยู่ที่ ห้องปฏิบัติการชันสูตรทางการแพทย์ โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพฯ

ชมรมฯ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีศูนย์รวมสำหรับบุคลากรทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ 4 เหล่าทัพ, เพื่อการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูลข่าวสารด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการ, เพื่อสร้างเครือข่ายของระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ 4 เหล่าทัพ และเพื่อดำเนินงานด้านชุมชนสัมพันธ์เพื่อสังคม ของบุคลากรทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของ 4 เหล่าทัพ ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งสิ้น ๒๐๑ คน แบ่งเป็น สังกัดเหล่าทหารบก (ทบ.) 105 คน ตำรวจ (ตร.) 53 คน ทหารอากาศ (ทอ.) 17 คน ทหารเรือ (ทร.) 13 คน, รพ.ทหารผ่านศึก 5 คน, กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) 1 คน,บริษัทเอกชน 2 คน,พลเรือน 1 คน, มอ. 1 คน, องค์กรระหว่างประเทศ 1 คน และกองบัญชาการกองทัพไทย 2 คน

คณะกรรมการบริหารชมรมชุดแรก มี ๒๘ คน ประกอบด้วย พล.ต.ต.หญิง อัจฉรมนต์ บูรณสมภพ เป็นประธานชมรม น.อ.พงษ์เพ็ชร คงพ่วง, น.อ.โชติศิลป์ ศรียาภัย รน., พ.อ.ทรงศักดิ์ ศรีจินดา เป็นรองประธาน และ พ.อ.หญิง ชไมพร ศรีจินดา เป็นเลขานุการ


ทั้งนี้ ชมรมฯ ได้จัดการประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ ๔ เหล่าขึ้น เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมนิรันดร์วิชย วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ภายใต้หัวข้อ “มิติใหม่ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 2017”
.
.
.
.
.
.
.