สิ้น กย.นี้ สายงานเทคนิคการแพทย์ เกษียณ ๖๔ คน สังกัด สป.สธ.๕๘ กรมการแพทย์ ๖ สภาฯ ทำหนังสือถึงปลัด สธ.-อธิบดี ขอตำแหน่งจัดสรรให้ลูกจ้างชั่วคราวที่รอบรรจุ ถ้าตำแหน่ง นวก.-จพว.ไม่มีลูกจ้างรอบรรจุให้เปลี่ยนตำแหน่งเป็น ทนพ.แทน/ รพ.ใดเกินกรอบแล้วให้ตัดโอนไปให้ รพ.ที่ยังขาด
.
ปัจจุบันอัตรากําลังสายงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ รวมนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ให้บริการที่กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก มีจํานวนทั้งสิ้น ๕,๖๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๙ ของกรอบอัตรากําลังที่ควรมี (จํานวน ๘,๓๘๖ คน) โดยเป็นตําแหน่งข้าราชการทั้ง 3 สายงาน จํานวน ๔,๘๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๘๙ ของกรอบอัตรากําลังที่ควรมี เนื่องจากจํานวนข้าราชการยังไม่ถึงร้อยละ ๗๕ ตามที่กลุ่มบริหารงานบุคคลกําหนดให้ ดังนั้นยังขาดตําแหน่งข้าราชการอยู่ ๑,๔๗๒ คน จึงจะครบตามกรอบที่กำหนดไว้
.
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐-๒๕๗๐ จะมีข้าราชการสายงานเทคนิคการแพทย์เกษียณอายุราชการ จํานวนทั้งสิ้น ๑,๓๖๗ คน ประกอบด้วยนักเทคนิคการแพทย์ ๒๙๗ คน นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๑๑๘ คน และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ ๙๕๒ คน และในปี 2560 จะมีข้าราชการเกษียณอายุราชการทั้ง 3 ตําแหน่ง จํานวน 58 อัตรา ซึ่งจะทําให้โรงพยาบาลของข้าราชการดังกล่าวขาดอัตรากําลังในการปฏิบัติงาน จําเป็นต้องได้อัตรากําลังทดแทน โดยปัจจุบันมีนักเทคนิคการแพทย์ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่รอบรรจุเป็นข้าราชการจํานวน 1,327 คน
.
cropped-mttd2.jpgเพื่อให้การบริการด้านเทคนิคการแพทย์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสร้างขวัญกําลังใจให้กับลูกจ้างชั่วคราวที่รอบรรจุ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์ ให้คงอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชศาสตร์การธนาคารเลือด) และ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจัดสรรคืนให้สายงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เนื่องจากเป็นสายงานเดียวกันตามความเหมาะสมและตามหลักเกณฑ์ นอกจากนี้ กรณีไม่มีลูกจ้างตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชศาสตร์การธนาคารเลือด) และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะบรรจุ ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนเป็นตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากหลักสูตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์และหลักสูตรนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ได้ยุติการผลิตแล้วทุกแห่ง รวมถึงกรณีโรงพยาบาลที่จะได้คืนอัตราตําแหน่งข้าราชการทดแทนที่เกษียณไป มีกรอบอัตรากําลังเกินขั้นต่ำแล้ว ขอให้ตัดโอนตําแหน่งไปให้โรงพยาบาลที่อัตรากําลังยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของ FTE ด้วย
.
นอกจากการทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอคงอัตราตำแหน่งสายงานเทคนิคการแพทย์ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดังกล่าวแล้ว สภาเทคนิคการแพทย์ ยังได้ทำหนังสือถึงอธิบดีกรมการแพทย์ ขอความอนุเคราะห์ ให้คงอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๖ อัตราของนักเทคนิคการแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชศาสตร์การธนาคารเลือด) และ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ และจัดสรรคืนให้สายงานวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ กรณีไม่มีลูกจ้างตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (เวชศาสตร์การธนาคารเลือด) และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่จะบรรจุ ขอความอนุเคราะห์เปลี่ยนตำแหน่งดังกล่าวเป็นตําแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เนื่องจากความจำเป็นในการปฏิบัติงานด้านระบบคุณภาพและมาตรฐานทางห้องปฏิบัติการ และเพื่อให้ผู้ป่วยและประชาชนได้รับบริการสุขภาพที่ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ
.
(ข้อมูลและภาพประกอบจากเว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์)