สภาเทคนิคการแพทย์ชุดปัจจุบัน มีนโนบายที่ชัดเจนในเรื่องการส่งเสริมการรับรู้ข่าวสารของสมาชิก เกี่ยวกับความคืบหน้าการดําเนินงานสภาฯ และมี ช่องทางให้สมาชิกแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนํามาพิจารณา ชี้แจง และปรับปรุง พัฒนา โดยสภาฯ ได้เปิดช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการกับสมาชิก 3 ช่องทางหลัก ได้แก่ MT council official line , Face book Fan page: The Medical Technology Council และ Electronic mail: mtcouncilthai@gmail.com ตามที่ปรากฏในสื่อประชาสัมพันธ์เมื่อหลายวันก่อน ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่สภาฯ มีนโยบายที่เปิดกว้างในเรื่องประชาสัมพันธ์เช่นนี้อย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน
.
การสื่อสารอย่างเป็นทางการทั้ง 3 ช่องทางที่ว่านี้ ได้รับการอธิบายเพิ่มเติมจากประชาสัมพันธ์ และประธานคณะอนุกรรมการสารสนเทศและการสื่อสารองค์กรว่า ประธานคณะอนุกรรมการแต่ละคณะหรือผู้แทน จะร่วมกันเป็น admin เมื่อมีสมาชิกสอบถาม หรือส่งข้อความเข้ามา ผู้ที่เกี่ยวข้องจะทราบและสามารถที่จะตอบคำถามหรือข้อสงสัยแก่สมาชิกได้ทันที ซึ่งเป็นการสื่อสารที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา
.
EmployeesWordBubblesอย่างไรก็ตาม การสื่อสารผ่านช่องทางดังกล่าว สมาชิกไม่มีโอกาสได้รับทราบว่า การตอบข้อซักถาม หรือการให้ข้อมูลนั้นๆ ผู้ใดเป็นผู้ตอบหรือให้ข้อมูล เพราะระบบการสื่อสารไม่แสดงข้อมูลให้เห็น ดังนั้น จึงต้องถือว่า ผู้ตอบข้อซักถาม/ให้ข้อมูล หรือสนทนากับสมาชิก เป็นการสื่อสารในนามองค์กร ไม่ใช่การสื่อสารเป็นการส่วนตัวระหว่างผู้ถาม กับผู้ตอบ แต่เป็นการสื่อสารระหว่าง “สภาเทคนิคการแพทย์” กับสมาชิก
.
เมื่อเป็นการสื่อสารระหว่าง “สภาเทคนิคการแพทย์” กับสมาชิก ผู้ที่จะสื่อสารจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังรอบคอบในการสื่อสารให้มากขึ้น และต้องถือว่าคำตอบ หรือข้อมูลนั้นๆ ได้ผ่านการกลั่นกรองจากผู้เกี่ยวข้องมาเป็นอย่างดีแล้ว จึงมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือกว่าแหล่งข้อมูลใดๆ และสามารถนำไปใช้อ้างอิงต่อไปได้
.
ขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักว่า จะใช้วิธีการสื่อสารอย่างไร ด้วยถ้อยคำแบบไหน ให้เกิดความรู้สึกเป็นมิตร เสริมสร้างความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน และเกื้อหนุนให้เกิดบรรยากาศความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกกับสภาฯ รวมทั้งจะใช้ศิลปะในการสื่อสารอย่างไร ที่จะเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ แสดงออกให้เห็นถึงความมีวุฒิภาวะ โดยปราศจากการเจืออคติ และอารมณ์ส่วนตนลงไปในการสื่อสารนั้น
.
เพราะนี่คือการสื่อสารระหว่าง “สภาเทคนิคการแพทย์” กับสมาชิก มิใช่การสื่อสารส่วนบุคคล