ผลงานชื่อ การพัฒนา Application Thai CKD risk calculation เพื่อประเมินอัตราการลดลงของไตหรือความเสี่ยงการเกิดโรคไตเสื่อม เรื้อรัง (CKD ) ของ ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี รพร.ปัว จ.น่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่นประเภท นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ : สาขาเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค, วิทยาศาสตร์การแพทย์ งานประชุมวิชาการ สธ.ที่อุดรธานี จากผลงานที่ส่งเข้านำเสนอกว่า 3,000 เรื่อง
             เมือวันที่ 6-8 กันยายน 2560 ที่ โรงแรมเซ็นทารา โฮเต็ล แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2560 ในหัวข้อ “สาธารณสุขไทยใต้ร่มพระบารมีก้าวสู่ 100 ปี ไทยแลนด์ 4.0 ขึ้น โดยมีแพทย์หญิงมยุรา กุสุมภ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม มีนายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุขทุกวิชาชีพ จากทั่วประเทศกว่า 5,000 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้แนวคิดรวมทั้งนวัตกรรมต่างๆ ในการที่จะนำไปปรับปรุงระบบงานให้เกิดประโยชน์ต่อวงการสาธารณสุข
      การประชุมวิชาการดังกล่าว ได้รับความสนใจจากบุคลากรสาธารณสุข ส่งผลงานนำเสนอมามากถึง 3,150 เรื่อง แต่ถูกคัดเลือกเข้านำเสนอเพียง 1,054 เรื่อง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ผลงานวิจัยนำเสนอแบบวาจา 454 เรื่อง ผลงานวิจัยนำเสนอแบบโปสเตอร์ 400 เรื่อง และผลงานวิจัยนำเสนอด้วยนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์อีก 200 เรื่อง และ R2R 123 เรื่อง ทั้งนี้ผลงานทั้งหมดได้ผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาอาชีพของกระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยต่างๆ และจะคัดเลือกผู้มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประจำปี 2560 ต่อไป
             ทั้งนี้ ผลงานชื่อ การพัฒนา Application Thai CKD risk calculation เพื่อประเมินอัตราการลดลงของไตหรือความเสี่ยงการเกิดโรคไตเสื่อม เรื้อรัง (CKD ) ในเวลาปัจจุบันอีก 1 ปีและ5 ปี ข้างหน้า ของ ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่นประเภท นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ : สาขาเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค, วิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วย.
.
.
.
ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้อง
เทคนิคการแพทย์ รพร.ปัว พัฒนา App. ช่วย ปชช.ประเมินความเสี่ยงไตเสื่อมผ่านสมาร์ทโฟน https://goo.gl/jKqii3
วสุอนันต์ ทองดี : นักเทคนิคการแพทย์คุณภาพ ในยุค MedTecH ๔.๐ https://goo.gl/Ge3fny
(ขอบคุณ : ข้อมูลข่าวจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ และภาพประกอบจาก FB Jirayu Phaphong Nitkamhan )