นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งสำหรับวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ประกาศเกียรติคุณสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โดยผู้ที่ได้รับรางวัล “สตรีดีเด่นด้านการส่งเสริมสันติภาพ ประเภทเจ้าหน้าที่ของรัฐ” ได้แก่ พันโทหญิง ดร.ทนพญ.จิราภรณ์ ชมศรี อาจารย์ประจำโรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก ซึ่งเป็นผู้ประสานงานสันติภาพในนาม องค์การสหประชาชาติ (United Nations; UN) ที่ประเทศซูดานระยะเวลา 1 ปี ถึง 2 ครั้ง และได้เสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่วิชาชีพ ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ เป็นแบบอย่างที่ดีตลอดมา
.
วันนี้ “เมดเทคทูเดย์” จะพาไปรู้จักกับนักเทคนิคการแพทย์ท่านนี้ และติดตามไปดูการปฏิบัติงานของเธอ ในภารกิจด้านส่งเสริมสันติภาพของสหประชาชาติ แล้วเราจะรู้ว่า “นักเทคนิคการแพทย์ไทย” มีความสามารถมากกว่าที่คิด
 .
ติดตามได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B…