นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ชื่นชม “วสุอนันต์ ทองดี” รพร.ปัว ที่ต่อยอดงานวิจัยสู่นวัตกรรม เพื่อการประเมินภาวะสุขภาพของประชาชนได้เป็นผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ มั่นใจเทคนิคการแพทย์มีศักยภาพด้านงานวิจัย แย้มแผนตั้งกองทุนส่งเสริมการวิจัย ดึงภาคเอกชนสนับสนุน

เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ รายงานวันนี้ (12 ก.ย.) ว่า รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวถึง ผลงานชื่อ การพัฒนา Application Thai CKD risk calculation เพื่อประเมินอัตราการลดลงของไตหรือความเสี่ยงการเกิดโรคไตเสื่อม เรื้อรัง (CKD ) ในเวลาปัจจุบันอีก 1 ปีและ5 ปี ข้างหน้า ของ ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว จ.น่าน ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศดีเด่นประเภท นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ : สาขาเภสัชกรรมและการคุ้มครองผู้บริโภค, วิทยาศาสตร์การแพทย์ จากงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ที่ จ.อุดรธานี ว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมยินดี ที่นักเทคนิคการแพทย์มีความสามารถทางวิชาการจนเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ และมีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดงานวิจัยไปสู่นวัตกรรมเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพของประชาชนได้เป็นผลสำเร็จ เป็นที่ยอมรับ
.
.
ทั้งนี้ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ มั่นใจว่ายังมีนักเทคนิคการแพทย์อีกเป็นจำนวนมากที่มีศักยภาพเช่นนี้ เพียงแต่ที่ผ่านมาอาจจะยังไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร หากได้รับการสนับสนุนส่งเสริมอย่างจริงจังจากทุกภาคส่วน ก็เชื่อว่านักเทคนิคการแพทย์จะสามารถสร้างผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมเพื่อประเมินและดูแลสุขภาพของประชาชนได้เป็นอย่างดี
.
เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ ยังรายงานด้วยว่า สภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2560-2563 มีนโยบายด้านวิชาการ ที่จะส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการสร้างนวัตกรรมของผู้ประกอบวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาล พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะมากขึ้น โดยมีแผนงานส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบวิชาชีพ สนับสนุนการใช้ความรู้ในพัฒนาคุณภาพงาน การสร้างนวัตกรรม บนพื้นฐานของการศึกษาวิจัยจากงานประจำ (R2R) ตามแผนยุทธศาสตร์วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2558-2560 และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสภาเทคนิคการแพทย์ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 มาตรา 7(1) ในการส่งเสริมการศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพ นายกสภาเทคนิคการแพทย์จึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้ง กองทุนส่งเสริมการวิจัย สภาเทคนิคการแพทย์ขึ้น เพื่อช่วยส่งเสริมให้นักเทคนิคการแพทย์ได้แสดงศักยภาพในด้านการศึกษาวิจัย โดยจะเชิญชวนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการแพทย์ ร่วมให้การสนับสนุนด้วย ซึ่งจะได้นำเรื่องนี้เข้าหารือและขอความเห็นชอบในที่ประชุมคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ต่อไป
.
.