ให้กิจกรรมประเภทที่ ๓,๔,๕ (เฉพาะชนิดที่ ๑๗,๓๒,๓๓,๓๔) และประเภทที่ ๖ (เฉพาะชนิดที่ ๔๐) สามารถใช้หน่วยคะแนนสําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน

เมื่อวานนี้ (๑๓ ก.ย.) เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ประกาศสภาเทคนิคการแพทย์ที่ ๒๔/๒๕๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขในการกําหนดและการขี้นทะเบียน หน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ความว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงแก้ไขประกาศสภาเทคนิคการแพทย์เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ เงื่อนไขใน การกําหนดและการขึ้นทะเบียน หน่วยคะแนนของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์พ.ศ. ๒๕๕๘

อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ว่าด้วยศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง เทคนิคการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๕๖ สภาเทคนิคการแพทย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภาเทคนิค การแพทย์ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงออกประกาศให้กิจกรรม ตามภาคผนวก ที่แนบท้ายประกาศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้แก่

ประเภทที่ ๓ กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยมุ่งเน้นการการปฏิบัติหรือการบริการ ซึ่งเกิดจากการนําองค์ความรู้ ต่อเนื่องมาจากทฤษฎีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของพันธกิจในวิชาชีพ ซึ่งหมายถึงบุคคลในวงการแพทย์ สาธารณสุขอื่นๆ

ประเภทที่ ๔ กิจกรรมประเภทเพิ่มพูนความรู้โดยศึกษาหรือเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อชุดมาตรฐาน ตามเกณฑ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

ประเภทที่ ๕ กิจกรรมประเภทการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากรหรือพัฒนาวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เฉพาะกิจกรรม ชนิดที่ ๑๗ การเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกของนิสิต นักศึกษาเทคนิค การแพทย์ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์, ชนิดที่ ๓๒ การประชุมบริหารจัดการด้านเทคนิคการแพทย์และสาธารณสุข, ชนิดทิ่ ๓๓ โครงการสํารวจผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับงานทางเทคนิคการแพทย์, ชนิดที่ ๓๔ โครงการสํารวจสภาวะสุขภาพในชุมชน

ประเภทที่ ๖ เฉพาะกิจกรรมชนิดที่ ๔๐ การศึกษาหลักสูตรด้านการบริหารจัดการ

สามารถใช้หน่วยคะแนนสําหรับการต่ออายุใบอนุญาตได้โดยไม่มีการกําหนดขั้นสูงของหน่วยคะแนน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ลงชื่อ รองศาสตราจารย์ ทนพญ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://mtc.or.th/news_show1.php?news_id=205