มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์ จับมือศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และสภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย จัดโครงการ เชิดชูเกียรตินักศึกษา ที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการดำรงชีวิต เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชน
.
ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ประธานมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศาสตราจารย์ นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์  เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว เมื่อวันที่ 14 กย.ที่ผ่านมาว่า ได้นำอดีตนักศึกษา/นิสิต เทคนิคการแพทย์ ผู้ได้รับรางวัล”คุณธรรม:จริยธรรมดีเด่น” จากมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์ ประจำปี 2557-2558 คือ ทนพญ. หนึ่งฤทัย คำภักดี และ ทนพ. ณัฐพงศ์ กาญจนาพงศาเวช,ทนพญ. อรัสรายี่สุนทรง, ทนพ.ณัฐดนัย ลินจงสุบงกช และ น.ส. จันทนี บุญประครอง ไปบันทึกเทปโทรทัศน์รายการ “กล้าทำดี” โดยความร่วมมือของศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ซึ่งรายการดังกล่าวจะออกอากาศทางช่อง True Vision ในวันที่ 23กันยายน 2560 เวลา 22:00-23:00 น. และ วันที่ 24 กันยายน2560 เวลา 7:00-8:00 น. จึงขอเชิญชวนชาวเทคนิคการแพทย์ทุกท่านโปรดติดตามชม
.
สำหรับมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์ จัดตั้งขึ้นโดยดำริของ ศ.ดร.วีระพงศ์ ปรัชชญาสิทธิกุล ในสมัยที่ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อราวสิบปีก่อน เพื่อให้ทุนนักเรียน และนิสิตนักศึกษาสาขาเทคนิคการแพทย์และอื่นๆ ที่ด้อยโอกาส

พิธีมอบรางวัล คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์ ปี 2559 โดยมี ฯพณฯ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นประธานในพิธี
.
ต่อมา มูลนิธิฯ ได้ร่วมกับ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย สภาเทคนิคการแพทย์ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดโครงการเชิดชูเกียรติ “รางวัลคุณธรรม-จริยธรรมดีเด่น มูลนิธิเทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์ นพ.วีกูล วีรานุวัตติ์”ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม และจริยธรรมในสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นให้การพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ให้มีคุณลักษณะที่ดีในด้านคุณธรรมและจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงการเป็นบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่ดีในอนาคต โดยเริ่มคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเทคนิคการแพทย์จากทั่วประเทศเพื่อเข้ารับรางวัลนี้ ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
.
ทั้งนี้ การผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพรอบด้าน เป็นเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพนักเทคนิคการแพทย์ ให้สามารถนำองค์ความรู้ไปประกอบวิชาชีพในอนาคตอย่างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มูลนิธิฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับคุณภาพของวิชาชีพ ที่ได้มาตรฐานสากล ควบคู่กับกระบวนการสร้างนักศึกษาและบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรม ที่มีความโดดเด่น ต่อการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบุคลากรในสาขาวิชาชีพด้านเทคนิคการแพทย์ในอนาคตที่พึงประสงค์ของสังคม จึงได้ร่วมกับองค์กรวิชาชีพ และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) จัดทำโครงการดังกล่าว โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกคือ การใช้หลักคุณธรรมความซื่อตรงในการดำเนินชีวิต, การส่งเสริมคุณธรรมความซื่อตรงแก่ผู้เกี่ยวข้อง,การเป็นที่ยอมรับด้านคุณธรรมความซื่อตรงของผู้เกี่ยวข้อง และความมุ่งมั่นในการประกอบวิชาชีพ
.
นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังร่วมกับ สภาคณบดีสถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ดำเนินการให้มีการประกาศเจตนารมณ์ เรื่องสถาบันคุณธรรมแก่สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ด้วย
.
ขอบคุณข้อมูลข่าวและภาพจาก FB Virapong Prachayasittikul และศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)