สิ้น สค.๖๐ มีผู้เก็บคะแนน CMTE สะสม ผ่านเกณฑ์การใช้ขอต่อใบอนุญาตแล้ว จำนวน ๘,๐๒๙ คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๙ ที่มีเพียง ๔,๐๑๒ ราย

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ เว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่รายงานการดำเนินงานศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยระบุคะแนน CMTE สะสมของสมาชิก ว่าสมาชิกที่มีใบอนุญาตในปัจจุบันมีทั้งสิ้นจำนวน ๑๖,๒๖๑ ราย (เลขที่ใบอนุญาตสุดท้าย ทน. ๑๖,๓๑๕) โดยเป็นผู้ที่ใบอนุญาตจะหมดอายุในปี ๒๕๖๑ จำนวน  ๑๓,๕๓๖ ราย ในจำนวนนี้ เป็นผู้ที่เก็บคะแนน CMTE สะสมตั้งแต่ ๕๐ คะแนนขึ้นไป ผ่านเกณฑ์การใช้ขอต่อใบอนุญาตแล้ว จำนวน ๘,๐๒๙ คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น ๒ เท่า โดยข้อมูลเมื่อ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีผู้มีคะแนนสะสมผ่านเกณฑ์ต่อใบอนุญาตเพียง ๔,๐๑๒ รายเท่านั้น ขณะที่จำนวนผู้ที่ไม่คะแนนสะสมเลย ก็ลดลงจาก ๔,๒๖๙ ราย เหลือเพียง ๓,๔๕๒ ราย

CMTE8นอกจากนี้ หากเปรียบเทียบกับข้อมูลเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุยนายน ๒๕๖๐ ที่ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฯ รายงานไว้ พบว่ามีผู้มีคะแนนสะสมผ่านเกณฑ์ต่ออายุใบอนุญาตจากเดิมที่มี ๗,๔๕๙ ราย เพิ่มขึ้นเป็น ๘,๐๒๙ ราย และจำนวนผู้ที่ไม่มีคะแนนสะสมก็ลดลงจาก ๓,๕๓๓ ราย เป็น ๓,๔๕๒ ราย

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ ประธานคณะกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง สภาเทคนิคการแพทย์ เปิดเผยว่า รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ มีความกังวลใจเรื่องปัญหาความล่าช้าในการพิจารณาคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) ให้สมาชิก โดยเฉพาะกิจกรรมประเภทที่ผู้ร่วมกิจกรรมต้องยื่นเอกสารและหลักฐานเพื่อขอขึ้นทะเบียนหน่วยคะแนน ซึ่งปัจจุบันยังตกค้างอยู่จำนวนมาก เนื่องจากต้องรอให้คณะอนุกรรมการ (อกก.) เป็นผู้พิจารณา ประกอบกับทาง อกก.เห็นควรให้แยกงานประจำออกจากงานบริหารของ อกก. เพื่อจะได้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการมากขึ้น นายกสภาฯ จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณากำหนดหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องขึ้นมาชุดหนึ่ง เพื่อให้การพิจารณาคะแนนให้สมาชิกเป็นไปอย่างรวดเร็ว ลดปัญหาความล่าช้าลง

 

(ขอบคุณ ข้อมูลข่าวและภาพจากเว็บไซต์สภาเทคนิคการแพทย์)